Vedtægter

VEDTÆGTER FOR: Sejlcenter Nivå

§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED
Stk. 1. Klubbens navn er Sejlcenter Nivå. Klubben er stiftet i 2019.
Stk. 2. Hjemsted er Fredensborg Kommune

§ 2 KLUBBENS FORMÅL
Klubbens formål er at:
• Sikre medlemmerne bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport og lystsejlads
• Uddanne sejlere uanset alder og erfaring i både praktisk sejlads og teori
• Arrangere sociale arrangementer herunder tursejladser og klubaftner
• Arbejde for udvikling af Nivå havn til gavn for sejlsporten og bådejerne.
• Facilitere kapsejladstræning
• Arrangere kapsejladser for klubbens medlemmer og åbne stævner som DM og lign.
• Udvikle sportsbådssejlads i samarbejde med andre sejlklubber.

§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes vedtægter og bestemmelser.

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER
Stk. 1. Som medlem i foreningen kan optages alle, der har betalt kontingent og som tilslutter sig foreningens formål.
Stk. 2. Som senior medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.
Stk. 3. Som ungdomsmedlem kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 6 år til og med 17 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra foræl-dre/værge.
Stk. 4. Bestyrelsen kan for et år ad gangen tildele frikontingent til et medlem, der udelukkende udfører frivilligt arbejde.

§ 5 KONTINGENT
Stk. 1. Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling og vil være gældende i det efterfølgende kalenderår.
Stk. 2. Kontingentet opkræves løbende helårsvis forud for alle medlemmer.

§ 6 UDMELDELSE – EKSKLUSION
Stk. 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Stk. 2. Når et medlem er i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommende som medlem.
Stk. 3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
Stk. 4. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eks-klusionen.
Stk. 5. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling, men dette har normalt ikke opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes med adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Stk. 6. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15.
Stk. 7. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsam-lingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny general-forsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.
Stk. 8. Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent eller andre medlemsydelser.

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1 Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens an-liggender.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts eller april måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Stk. 3. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsam-lingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stk. 4. Alle medlemmer har stemmeret.
Stk. 5. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde blandt medlemmer, der har været medlem af klubben i de seneste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontin-gentrestance.

§ 8 DAGSORDEN
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forelæggelse af budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af formand ulige årstal
7. Valg af kasserer lige årstal
8. Oprettelse og nedlæggelse af udvalg
9. Valg af den øvrige bestyrelse
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
11. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

§ 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 4, stk. 3 og § 6, stk. 6 og 7, § 15 og § 16, stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 5 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Stk. 3. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, diri-genten bestemmer.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Stk. 2. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§ 11 BESTYRELSE – VALG
Stk. 1. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne hand-linger forpligter klubben i henhold til lovene.
Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og formændene for de godkendte udvalg.
Stk. 3. Formanden og kassereren vælges ved separat afstemning.
Stk. 4 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode, så det tilstræbes, at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg samtidig.

§ 12 KONSTITUERING – TEGNINGSRET
Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.
Stk. 2.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 6, stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 4. I formandens forfald indtræder en af udvalgsformændene i hans sted indtil næste generalforsamling.
Stk. 5. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol/referat over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger
Stk. 6. Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening.

§ 13 REGNSKAB
Stk. 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. den 31. december til revisor.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning.
Stk. 3. Driftsregnskab, status og budget bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14 REVISION
Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant, jfr. § 8.
Stk. 2. Revisor skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk. 1. Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16 KLUBBENS OPLØSNING
Stk. 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er be-slutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Stk. 3. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstræk-keligt.
Stk. 4. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til almennyttige søsportslige formål.

Disse vedtægter er besluttet på en stiftende generalforsamling
den 09/01 – 2019.
Vedtægterne er herefter justeret på følgende generalforsamlinger (opføres
i datorækkefølge):
04/03-2019